SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu
SVRZ medewerksters met fiets
Raad van Toezicht Raad van Bestuur Locatiemanagers Stafdirecteuren Medische Dienst
 • SVRZ portret Angela Bras

  Angela Bras

  Bestuurder Toon motivatie

  SVRZ is een mooie organisatie. Onze medewerkers proberen samen met familie en vrijwilligers, het leven van de kwetsbare oudere mensen die onze ondersteuning, zorg en behandeling nodig hebben, iedere dag de moeite waard te maken. Zelfs als dat steeds moeilijker wordt, door de complexe ouderdomsproblematiek, waar onze cliënten mee te maken hebben en de impact die dat heeft op het leven van hun naasten. Dat kan alleen als je als mens oprechte belangstelling hebt voor de ander en probeert te begrijpen wat voor die ander betekenisvol is:

  • als zorgmedewerker of behandelaar in de relatie met cliënten en familieleden
  • als collega in de relatie met de collega’s van je eigen team en de anderen met wie je samenwerkt
  • als leidinggevende bij de coaching van jouw medewerkers

  Als bestuurder van SVRZ wil ik daar graag een bijdrage aan leveren, door binnen onze organisatie de mogelijkheden om deze verbindingen te leggen, te vergroten.

  Door ruimte te geven aan cliënten en medewerkers om dat samen te realiseren. Maar ook door met andere organisaties verbindingen te leggen, zodat we samen de zorg in Zeeland kunnen verbeteren. SAMEN VERDER!

 • Dennis de Rijke

  Bestuurder Toon motivatie

  Na jarenlang in commerciële organisaties werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2019 overgestapt naar de zorg vanwege de maatschappelijke betrokkenheid. Toen deze mooie bestuursfunctie bij SVRZ voorbijkwam, heb ik als geboren Zeeuw geen moment getwijfeld om te solliciteren.

  Als mens hebben we tijdens ons leven op een zeker moment zorg nodig en hier lever ik graag mijn bijdrage aan. Ouderenzorg en zorg in het algemeen worden steeds belangrijker en goede regionale voorzieningen en begeleiding zijn essentieel voor een goede leefbaarheid binnen Zeeland.

  Gezamenlijk met alle collega’s hebben we de verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan de uitdagingen die er voor ons liggen en waar mogelijk innovatie en verbeteringen doorvoeren. Het verder ontwikkelen van zorgconcepten, gekoppeld aan het financieel gezond houden van SVRZ, is een belangrijke uitdaging. Hierdoor zal SVRZ toegevoegde waarde behouden voor de Zeeuwse samenleving en de ouderen in Zeeland, zodat zij die zorg kunnen blijven ontvangen die aansluit op hun levensstijl en levensverhaal.

  Ook samenwerking en verbinding binnen het zorgnetwerk is essentieel voor de toekomst. Ook hier wil ik graag aan bijdragen door actief de verbinding te zoeken binnen het regionetwerk en binnen onze organisatie.

  De kernwaarden nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardig, sluiten perfect aan bij mijn persoonlijke visie. Zodoende ben ik intrinsiek gemotiveerd om als bestuurder van SVRZ een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Mijn uitgebreide (zorg)netwerk binnen en buiten de provincie, gekoppeld aan mijn juridische en bedrijfseconomische ervaring, wil ik inzetten voor de mooie organisatie SVRZ.

 • SVRZ Nieuwe Leden RvT de heer J.M. Geluk

  De heer J.M. Geluk

  Voorzitter Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  Na jarenlang in het Openbaar Bestuur werkzaam te zijn geweest als Kamerlid en Dijkgraaf vind ik het een mooie uitdaging SVRZ alle aandacht te geven die het nodig heeft. De verpleegzorg van SVRZ staat hoog aangeschreven in Nederland. Toch zijn er altijd weer verbeteringen mogelijk. Ouderen, mensen met dementie en langdurig zieken hebben zorg nodig. Allemaal krijgen wij in ons leven er mee te maken. Ik voel het dan ook mijn plicht hier een bijdrage aan te leveren. De kernwaarden nabijheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid die door SVRZ worden nagestreefd, zijn de dingen waar het echt om draait in de verpleegzorg. Met enthousiasme zal ik mij inzetten voor deze mooie organisatie en zeker ook de kernwaarden zo goed mogelijk centraal te houden bij alle beslissingen.

 • Portret de heer A.P. de Buck SVRZ

  De heer A.P. de Buck

  Vice-voorzitter Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  Ik voel me zeer aangetrokken tot het publieke domein. Kwalitatief goede zorg afgestemd op de wensen van de cliënt en aangeboden zo dicht mogelijk bij de vertrouwde sociale omgeving van de cliënt is cruciaal voor de leefbaarheid van Zeeland. SVRZ geeft hier vanuit haar missie “SVRZ zorgt in Zeeland” en de kernwaarden: nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardig op uitstekende wijze invulling aan. Dat maakt dat ik mij als toezichthouder aan SVRZ wil verbinden en dat ik mij met passie wil inzetten om een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van SVRZ. Gezien de ontwikkelingen in onze samenleving en de toenemende complexiteit van de zorgvraag van ouderen zijn reflectie op welke zorg en hoe we zorg leveren en continue professionalisering van alle betrokkenen bij het verlenen van de zorg heel belangrijk. Mijn bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in vele gremia, mijn uitgebreide netwerken in de provincie en mijn ervaring vanuit zorg en onderwijs wil ik graag inzetten voor de mooie organisatie SVRZ.

 • SVRZ Nieuwe Leden RvT de heer J. Daane

  De heer J. Daane

  Lid Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  De wijze waarop men in een samenleving omgaat met ouderen en zieken zegt iets over de mate van ontwikkeling van die samenleving. Temeer daar ouderen en zieken vaak kwetsbaar zijn en afhankelijk van anderen. Zij verdienen goede zorg en aandacht en daar wil ik mij graag voor inzetten. Om de zorg te kunnen leveren die nodig is, zijn vele handen nodig. En alleen door hechte samenwerking kunnen de benodigde resultaten behaald worden. In die zin zie ik mijn bijdrage als lid van de Raad van Toezicht als één van de vele schakels. Niet wezenlijk anders dan de inzet door bestuur, medewerkers of vrijwilligers. Samen gericht op de continuïteit van SVRZ als organisatie waarin die samenwerking is georganiseerd en waar de klanten van SVRZ gedurende een bepaalde fase in hun leven van afhankelijk zijn.

 • Portret mevrouw J.E.S. de Rechter SVRZ

  Mevrouw J.E.S. de Rechter

  Lid Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  In mijn dagelijks werk als advocaat, gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht, treed ik op voor mensen in kwetsbare posities. Dat werk tracht ik betrokken en oplossingsgericht te doen. Daarnaast ben ik in de loop van jaren ook betrokken bij verschillende besturen en klachtencommissies, op lokaal en landelijk niveau. Bij SVRZ hoop ik bij te dragen aan het belang van goede zorg voor ouderen, in het krachtenveld van dynamische, maatschappelijke ontwikkelingen.

 • SVRZ portret mevrouw F.S. van Es - Radhakishun

  mevrouw F.S. van Es – Radhakishun

  Lid Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  Mijn ervaringen als mantelzorger voor mijn moeder hebben mij het besef gebracht hoe belangrijk het is dat ouderen goed verzorgd worden op een manier die past bij hun persoonlijke achtergrond en wensen. Want iedereen wil zelfstandig wonen en eigen regie behouden, maar helaas kan dat soms niet meer. En hoe moeilijk is het dan om te accepteren dat je eigen dochter je gaat bemoederen. Hoe fijn is het dan dat er toch een comfortabele woonplek is, gezond eten, voldoende afleiding en dat er gevraagd wordt naar persoonlijke wensen en die van de familie over de zorg.

  Ik heb ook gezien wat het van de medewerkers in de ouderenzorg vraagt om dagelijks in de weer te zijn met cliënten die helaas vaak fysiek en mentaal snel achteruit gaan.

  Daarom wil ik iets betekenen voor SVRZ. Graag wil ik vanuit mijn werk als apotheker en organisatie adviseur in de zorgsector mijn kennis en expertise over (medicatie)veiligheid en kwaliteit van zorg inbrengen. Wat is kwaliteit van zorg, hoe kunnen we die verbeteren, wat is veilige zorg, hoe maken we met elkaar (medewerkers, cliënten en management) een vernieuwend aantrekkelijk toekomstperspectief. Waarin de vraag centraal staat “wat waardeert u” en niet meer de vraag “wat mankeert u”.

  Ik vind het een eer om de zetel op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad te mogen bekleden.

 • rump

  Mevrouw B.O. Rump

  Lid Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  Wat is nodig om ouderen een waardevol leven te geven? Wat is noodzakelijke zorg en wie mag dat bepalen? Hoe verhouden de belangen van de ene bewoner zich tot die van de anderen. Belangrijke vragen waar we binnen de zorg vaak onbewust dagelijks mee te maken krijgen. Vanuit mijn rol als medisch ethicus ben ik gewend om gevoelige maatschappelijke vraagstukken op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken. Oorspronkelijk ben ik opgeleid als arts, met als specialisatierichting maatschappij en gezondheid. De afgelopen 15 jaar heb ik in verschillende functies gewerkt in het medische domein. De laatste jaren heb ik mij bij het RIVM verder gespecialiseerd in de ethische en beleidsmatige kant van de zorg. Mijn projecten richten zich vooral op zorgvraagstukken waarbij individuele waarden en vrijheden in botsing komen met het collectieve belang. Sinds drie jaar woon ik met mijn man en kinderen met veel plezier in Middelburg. Ik ben onder de indruk van de toewijding en betrokkenheid binnen de zorg in Zeeland en zie ernaar uit om, juist nu in deze complexe corona tijd, mijn kennis en expertise in te zetten voor SVRZ.

 • Eric de Ruijsscher

  Lid Raad van Toezicht
  Toon motivatie

  Ik vind het mooi om een bijdrage te mogen leveren aan de Raad van Toezicht van SVRZ en de ontwikkeling van de organisatie de komende jaren. Naast mijn werk in het bedrijfsleven ben ik maatschappelijk betrokken bij velerlei organisaties en ik doe dat graag. Niet alleen vanuit persoonlijke interesse en om er aan bij te kunnen dragen, maar het is ook mooi om er zelf iedere keer weer van te kunnen leren en jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Ouderenzorg en zorg in het algemeen wordt meer en meer belangrijk naarmate we met elkaar ouder worden. Goede voorzieningen en begeleiding daarbij zijn een essentiële voorwaarde voor een goede leefbaarheid van onze regio. De uitdaging om dat goed te blijven organiseren is groot. Binnen de Raad van Toezicht zijn vele disciplines aanwezig en het mooie is om als team en met ieders inzichten en capaciteiten mee sturing te geven aan deze mooie zorgorganisatie in Zeeland.

 • SVRZ portret Dirk

  Dirk de Korne

  Stafdirecteur Zorg & Welzijn Toon motivatie

  Zorg samen beter maken, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. De afgelopen twintig jaar klopte het in (ziekenhuizen in) Rotterdam, Baltimore en Singapore. Het is een eer en genoegen om in 2019 terug te keren naar Zeeland en bij te dragen aan welzijn, wonen en zorg van (oudere) Zeeuwen die daar behoefte aan hebben.

  De manier waarop we bij SVRZ (kleinschalig) zorg en welzijn organiseren is uniek in de wereld. De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven, dicht bij familie of vrienden. Vergrijzing, chronische ziekten en geografische veranderingen zorgen er voor dat dit vaak in de knel komt. In Nederland klagen we nogal eens over de zorg, maar lopen we op veel gebieden voor. Daar kan de rest van de wereld van leren.

  Mijn motivatie is bij te dragen aan het bouwen en behouden van een sterke Zeeuwse zorg, waarin we aantoonbaar goede zorg leveren en iedereen met plezier aan het werk is. Op een goede manier gebruik maken van innovatieve technologie en digitalisering zal daarin een grote rol spelen. Graag sla ik daarin bruggen naar andere sectoren en werk ik samen met de beste partijen in het vakgebied.

  De beste mossels en uien komen uit Zeeland. Waarom zou dat anders zijn voor de zorg?

 • SVRZ portret Bob

  Bob Marcusse

  Stafdirecteur Bedrijfsvoering & Control Toon motivatie

  Na 10 jaar in de accountancy te hebben gewerkt, ben ik in 1994 bij SVRZ gaan werken. Graag wilde ik meer direct bij een bedrijf betrokken zijn, en SVRZ bood mij die kans.

  Eind jaren negentig is SVRZ begonnen met de afbouw van de grote verpleeghuis instituten. De visie van SVRZ was (en is) de verpleeghuiscapaciteit te spreiden over de dorpen en wijken in de steden. We noemden dat het ‘uitrijden’ van de bedden. Met deze spreiding en kleinschaligheid werd de zorg dichtbij de cliënt gebracht.

  Zelf heb ik hier vanuit financieel- en bedrijfsvoeringperspectief in al die jaren aan mogen bijdragen. Met name als het ging om de vastgoedcomponent en het ontwikkelen van een exploitatieopzet die passend was bij kleinschaligheid en toch financierbaar. Nu deze spreiding en nieuwbouwoperatie vrijwel is afgerond kan worden vastgesteld dat SVRZ een zorgconcept heeft ontwikkeld dat voor de Zeeuwse samenleving van grote toegevoegde waarde is.

  Met de huidige transities in de ouderenzorg, veelal ingegeven door bezuinigingen op de Rijksbegroting, wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het ‘toekomstproof’ houden en door ontwikkelen van de zorgconcepten van SVRZ. Dusdanig dat SVRZ van toegevoegde waarde blijft voor de Zeeuwse samenleving en dat de ouderen in Zeeland, als dat moment is aangebroken, die zorg kunnen ontvangen die aansluit op hun levensstijl en levensverhaal.

 • SVRZ Bestuursleden En Locatiemanagers Willem van der Grinten

  Willem van der Grinten

  Stafdirecteur Personeel, Organisatie & Opleidingen Toon motivatie

  Zorg is mensenwerk! Mensen zijn mijn passie. Daarmee is duidelijk dat het werken in een organisatie welke mensenwerk levert bij mij past. Bij SVRZ zie ik iedere dag mooie dingen gebeuren tussen mensen. Mensen die gemotiveerd aan het werk zijn met het oog gericht op de cliënt, mensen die zich ontwikkelen, mensen die bewust hun keuzes maken, en ga zo maar door. Het is een voorrecht om als stafdirecteur personeel, opleiding en organisatieontwikkeling daartoe  mogelijkheden te creëren.

 • SVRZ portret Ingeborg

  Ingeborg Cornelis

  Locatiemanager SVRZ Tholen en SVRZ Ter Valcke Toon motivatie

  25 jaar gelden begon ik mijn carrière als leidinggevende in de ouderenzorg bij SVRZ. Na 15 jaar elders gewerkt te hebben, ben ik een aantal jaar geleden teruggekeerd.
  Waarom? Omdat SVRZ in haar visie en beleid de cliënt voorop stelt. Omdat SVRZ een organisatie is die ruimte biedt aan haar medewerkers om mee te denken. Die ruimte biedt voor creativiteit. Een organisatie die medewerkers de ruimte biedt om samen met de cliënt en mantelzorgers te bepalen hoe de zorg ingevuld moet worden zodat deze past bij de cliënt. Uitgaande van de vier kernwaarden van SVRZ, nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.
  Het resultaat hiervan is dat ieder zorgplan, iedere afdeling of woning en iedere SVRZ locatie uniek is. Door cliënten en medewerkers gevormd en passend bij de situatie, de omgeving, het dorp of de stad. Ieder uniek in sfeer maar allemaal met dezelfde hoge standaard wat betreft de zorg en behandeling.
  Dit alles maakt dat ik me thuis voel bij SVRZ. Iedere dag opnieuw.

 • SVRZ portret Mark

  Mark Felius

  Locatiemanager SVRZ Ter Schorre Toon motivatie

  Als locatiemanager binnen SVRZ mag ik meedenken over het wonen en werken in de ouderenzorg. Met passie doe ik dat omdat ik geloof dat het mooier, anders en creatiever kan. We hebben daar iedereen bij nodig, vrijwilligers, familie, medewerkers maar ook hebben we als management een voorbeeldrol. Samen met anderen richten we ons op de essentie in ons werk: wat kunnen wij zelf bijdragen aan het veilig en prettig wonen en werken binnen Ter Schorre op basis van onze SVRZ-kernwaarden. Mijn keuze voor SVRZ is gebaseerd op de ervaring en overtuiging dat SVRZ het met mensen in zijn algemeenheid echt goed voor heeft. We managen op basis van vertrouwen, halen het beste in iemand naar boven en geven mensen de ruimte zich te ontwikkelen, ieder binnen zijn eigen mogelijkheden en ieder in zijn eigen tempo. Als locatiemanager richt ik mij op het persoonlijke contact met mensen in mijn omgeving. Met motto is dat “aandacht groeit” en dat kan ik bij het leiding geven goed gebruiken. Wat ik wil bereiken binnen SVRZ? Ach, ik ben al tevreden als de mensen aangeven dat het hier goed toeven is. Op jouw eigen manier, binnen de kaders van SVRZ, wonen en werken waarbij jij als persoon centraal staat, dat is voor mij een drijfveer.

 • SVRZ portret Dick

  Dick Gorsse

  Locatiemanager SVRZ Borsele en SVRZ Ter Valcke Toon motivatie

  “Kwaliteit van leven is het uitgangspunt”. Dat is wat er achter op mijn visitekaartje staat en waar ik nadrukkelijk in geloof. Kwaliteit is voor mij één van de belangrijkste zaken die er in een mensen leven moeten zijn. Dit is ook ooit mijn drive geweest om de gezondheidszorg in te gaan. Vanaf 1984 ben ik hier dan ook werkzaam in. Eerst in het verpleeghuis, later het algemeen ziekenhuis om daarna eind de jaren negentig weer in de ouderenzorg terug te keren.

  Veel facetten van het zorgen heb ik doorlopen, om daarna in 2009 als locatiemanager bij SVRZ aan de slag te gaan. Vanaf toen niet meer het directe zorgen, maar nu vanaf de kant waarin het zorgen voor en het faciliteren van de medewerkers en organisatie centraal staan. Als locatiemanager denk en beslis ik mee over het wonen, het aanbieden van zorg en welzijn producten en het werken bij SVRZ. Creativiteit en flexibiliteit staan naast ondernemen bij mij hoog in het vaandel. Door deze drie ‘kwaliteiten’ in te zetten is het bijna altijd mogelijk om aan de verwachtingen en wensen van cliënten, hun vertegenwoordigers en van het personeel te voldoen. Zo draag ik bij aan de tevredenheid over de geboden zorg en het welbevinden, en schep ik ook ruimte om te spreken over punten die nog verbeterd kunnen worden. Als locatiemanager zoek ik samen met mijn team naar oplossingen en werk ik mee aan de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Maar zeker ook, zij het wat indirecter, aan de kwaliteit van leven voor onze cliënten. Mijn droom gaat over het leggen van verbindingen in het gebied Borsele voor en met cliënten, personeel en lokale partners. Ik probeer systeemwereld en leefwereld te combineren tot een product waar een ieder kwaliteit aan herkent.

 • SVRZ portret Mark J

  Mark Jacobs

  Locatiemanager SVRZ De Vurssche en SVRZ De Molenhof Toon motivatie

  Al in mijn middelbare schooltijd wist ik dat ik met mensen wilde gaan werken. Het gegeven dat elk mens uniek is fascineerde me toen en doet dat nu nog steeds. Ik ben na mijn opleiding gaan werken in de jeugdzorg, waar ik al snel ook leidinggevende werd. Na ruim twintig jaar in de jeugdzorg was ik toe aan een nieuwe horizon en als interim-manager maakte ik kennis met SVRZ en de ouderenzorg. Dit voelde als thuiskomen voor me. De ouderenzorg heb ik leren kennen als een wereld waar liefdevol en professioneel prima hand in hand gaan. De visie van SVRZ inspireert me. Ik vind het belangrijk dat er altijd een “samen” is. Samen met de cliënt, familie en mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers ervoor zorg dragen dat nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid inhoudsvolle kernwaarden blijven. Me daarvoor mogen inzetten als locatiemanager geeft mij veel energie.

 • SVRZ portret Thijs van der Feen

  Thijs van der Feen

  Locatiemanager SVRZ 't Gasthuis Toon motivatie

  Als locatiemanager vind ik het een bijzondere en mooie verantwoordelijkheid om het allerbeste voor de bewoners te bereiken. Er een bijdrage aan te leveren dat de laatste jaren van het leven zo waardevol mogelijk zijn. Daarbij is mijn uitganspunt om continue uit te gaan van de gewoontes en wensen van de bewoner. De bewoner moet zo veel mogelijk het leven kunnen voortzetten zoals hij of zij dat thuis gewend was. Samen met de medewerkers ga ik voor persoonlijke en creatieve oplossingen. Regels en procedures mogen dit nooit belemmeren. De rol van de familie is voor mij essentieel. We zorgen ervoor dat zij de belangrijke rol voor de bewoner kunnen blijven vervullen.

  Mijn werk doe ik met veel plezier en dat breng ik graag over op de medewerkers. Medewerkers leveren dag in dag uit mooi en waardevol werk en als locatiemanager ben ik daar heel dankbaar voor. Ook mooi om als locatiemanager te zien hoeveel vrijwilligers er een bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners. Zij zijn van onschatbare waarde en het geeft mij elke dag weer nieuwe energie.

  Door een goede samenwerking tussen familie, vrijwilligers en medewerkers bereiken we het beste voor onze bewoners. Ik vind het geweldig daar elke dag een bijdrage aan te leveren.

 • SVRZ portret Piet

  Piet Huijzers

  Locatiemanager SVRZ De Blide, SVRZ De Redoute, SVRZ 't Verlaet Toon motivatie

  Al vanaf mijn 17e werk ik in de ouderenzorg. Mijn opleiding in de zorg heb ik gevolgd bij SVRZ. Vanuit mijn drijfveer om een concrete bijdrage te kunnen leveren aan een permanente verbetering van de kwaliteit van zorg met hart voor de cliënt ben ik door gegroeid naar een management functie. Mijn gedachtengoed sluit naadloos aan bij de huidige wijze waarop SVRZ de zorg vorm geeft.

  Mijn lange loopbaan binnen de zorg en de vele in- en externe contacten hebben mij geleerd dat samenwerken, communicatie en luisteren essentieel zijn voor een goede zorgverlening. Hierbij vind ik het belangrijk dat de cliënt de eigen regie houdt en eigen keuzes kan maken. Zodat de cliënt zijn eigen leven kan voortzetten, met begeleiding en ondersteuning die wij als organisatie kunnen bieden.

  Daarnaast vind ik nabijheid een kernwoord, dicht bij de cliënt en mantelzorger staan. Maar ook aandacht en vertrouwen naar de medewerkers en vrijwilligers om ervoor te zorgen dat zij goed kunnen doen voor een ander en met plezier kunnen werken. Kortweg echt geïnteresseerd zijn in elkaar.

  Vanuit openheid, eerlijkheid en vrijheid wil ik met iedereen een goede relatie aangaan om voor al onze cliënten kwaliteit van leven mogelijk te maken.

 • SVRZ portret Peter

  Peter Kemp

  Locatiemanager SVRZ Veere Toon motivatie

  Mogen bijdragen aan een goed leven van mensen die zorg nodig hebben is voor mij de motivatie in mijn loopbaan. Jarenlang heb ik dat kunnen doen in diverse functies in de gehandicaptenzorg. Vanaf augustus 2018 heb ik de overstap gemaakt naar de ouderenzorg bij SVRZ.

  Graag zet ik mij in voor de ouderen in de gemeente Veere, die op een of andere manier zorg of ondersteuning nodig hebben. Daarbij staat het welbevinden van de oudere voorop. Aandacht voor het individuele verhaal draagt bij aan een goed leven, juist ook als er meer zorg nodig is. Wat vindt iemand belangrijk? Waar geniet iemand van? Hoe kunnen we daar samen met familie ruimte voor maken? Vragen die helpen bij het kunnen beleven van een plezierige oude dag.

  Mijn ervaring is dat medewerkers en vrijwilligers in de zorg vanuit die motivatie aan het werk zijn en in mijn ogen topsport beoefenen om dagelijks af te stemmen op dat individuele verhaal. Hoe mooi is het om vanuit mijn rol als locatiemanager hierin coachend te zijn, zodat mensen het beste uit zichzelf halen om er te zijn voor het goede leven van de bewoners.

 • Kristel Nijs

  Manager Medische Dienst Toon motivatie

  Sinds 1 april 2022 ben ik werkzaam bij SVRZ. De ouderenzorg is nieuw voor me en toch ook weer niet. Mijn opleiding stond in teken van de ouderenzorg en ik ben gepromoveerd op ondervoeding in het verpleeghuis, meer specifiek op de sfeer tijdens de maaltijden. Daarna heb ik gewerkt in cure setting als adviseur, projectleider en manager, maar ben steeds op achtergrond betrokken gebleven bij ouderenzorg en gastvrijheid. Nu wil ik weer actief betrokken zijn bij waar ooit mijn opleiding begon: ‘zorgen voor zorg’.

  In al mijn activiteiten, staan de waarden kwaliteit, gastvrijheid en menselijkheid centraal. Mijn mening is dat wanneer deze waarden centraal staan in je handelen, je mensen op een respectvolle en effectieve manier op hun best laat zijn. Samen met mijn team, wil ik graag SVRZ ondersteunen met het realiseren van goede zorg voor haar cliënten.

 • Nella den Hollander

  Teamleider Medische Dienst Toon motivatie

  Na een carrière bij Defensie (verpleegkundige en zorgmanager) van 23 jaar en 4 jaar bij en voor de Zeeuwse huisartsen (praktijkmanager en coördinator praktijkmanagers) wilde ik graag in en voor de ouderenzorg werken. Samen met collega’s medische dienst direct of indirect goede, passende zorg te verlenen aan de cliënten, ieder vanuit zijn/haar functie en expertise is mijn drijfveer.  Mijn ervaring met SVRZ, na start op deze nieuw functie binnen de organisatie per mei 2022, is dat ik ervaar dat alle medewerkers zich volledig inzetten om dagelijks die zorg te bieden. Mooi om daar aan te kunnen bijdragen!

 • Maykel van der Veeken

  Teamleider Medische Dienst Toon motivatie

  Als teamleider medische dienst mag ik de medische dienst ondersteunen met operationele vraagstukken en het creëren van randvoorwaarden. De kennis en ervaringen als (gespecialiseerd) verpleegkundige, teamleider en projectleider neem ik hierbij mee.

  Na jaren binnen een algemeen ziekenhuis werkzaam te zijn geweest heb ik negen jaar geleden de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. Binnen de ouderenzorg heb ik kennis mogen maken met veel specialismen. Sinds mijn start binnen SVRZ ben ik onder de indruk hoe een ieder zijn deskundigheid en bevlogenheid ten gunste van de cliënt tot uiting brengt. Graag draag ik mijn steentje daaraan bij.

Goedenavond, hoe kunnen wij u helpen?