SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Statutaire naam:  
Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ)

RSIN:  
002917580

De stichting heeft ten doel

  1. Voorzien in de behoeften aan opvang, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en welzijn –alles in de ruimste zin- aan personen, die enigerlei vorm van hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg of andere vorm van zorg behoeven.
  2. Het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling sub 1.
  3. Het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagd aan de doelstelling zoals verwoord onder sub 1.
  4. De stichting beoogt niet het behalen van winst

Beleidsplannen

Beloningsbeleid bestuurders

Jaarlijks bepaalt de Raad van Toezicht in hoeverre er aanleiding is om het inkomen van de bestuurders te wijzigen. Het kader en de begrenzing voor het beloningsbeleid wordt gevormd door de wet normering topinkomens aangevuld met bepalingen uit de CAO VVT. Voor de bestuurders is geen aparte pensioenregeling overeengekomen. Zij volgen de regeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn die geldt voor alle SVRZ medewerkers.

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De systematiek van vergoedingen voor de Raad van Toezicht is vastgesteld binnen de kaders en begrenzingen van de wet normering topinkomens waarbij er sprake is van een basisvergoeding voor de leden van de raad van toezicht en een vergoeding per commissie. Een lid van de Raad van Toezicht kan in maximaal twee commissies participeren.

Meer informatie over ANBI
Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?