SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

Nee, tenzij

De Wet zorg en dwang is er op gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of de omgeving. Dit kan dus thuis, in het ziekenhuis of in de Wet langdurige zorg met of zonder behandeling zijn.

Stappenplan

Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet eerst een stappenplan worden doorlopen. In dit stappenplan wordt persoonsgericht gekeken naar de cliënt. Wat zijn de alternatieven om vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen? Regelmatig wordt de situatie opnieuw geanalyseerd door de betrokken medewerkers. Indien nodig wordt ook een externe deskundige gevraagd om mee te denken/kijken. Meer informatie over het stappenplan kunt u terug vinden in de folders die op deze pagina staan.

Zeeuwse samenwerking

Zeeuwse zorgorganisaties trekken eenduidig op in de uitvoering van de nieuwe wet in Zeeland. Ook worden er op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt.

Maatschappelijk werker SVRZ met cliënt

Vertrouwenspersonen

Krijgt u te maken met onvrijwillige zorg (zorg waar u het niet mee eens bent)? Dan heeft u te maken met deze nieuwe wet. Deze wet regelt de rechten van mensen die onvrijwillige zorg ervaren. Heeft u of uw vertegenwoordiger/familielid hierover een vraag, een klacht of een probleem, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang (Cvp-Wzd). Zij is onafhankelijk en niet in dienst van SVRZ.

De Cvp-Wzd biedt een luisterend oor en ondersteunt u bij het bespreekbaar maken van uw vragen en/of klacht en bij het zoeken naar een oplossing. Zij is partijdig aan u en werkt dus onafhankelijk van de zorgaanbieder. De Cvp-Wzd geeft informatie over de rechten die u heeft. Alles wat u vertelt is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met anderen tenzij u daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft. Hieronder kunt u zien wie de CVP-Wzd is en hoe u haar kunt bereiken.

Hélène de Zeeuw

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang 
T: 06-216 443 32
E: h.dezeeuw@hetlsr.nl

Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ)

Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

SVRZ is aangesloten bij de KCOZ (klachtencommissie onvrijwillige zorg). Heeft u een klacht die te maken heeft met onvrijwillige zorg of met de invulling van de Wet zorg en dwang en komt u er met de zorgaanbieder niet uit? Dan kunt u in dat geval een klacht indienen bij de KCOZ. Deze commissie beoordeelt klachten over onderwerpen die in deze wet worden genoemd. Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar worden ingediend bij de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie waarop de klacht betrekking heeft. Hierdoor is gewaarborgd dat cliënten en hun vertegenwoordigers op één adres terecht kunnen met klachten. Het indienen en het vervolg van een klacht wordt gedaan volgens een voorgeschreven procedure. De cliëntenvertrouwenspersonen-Wzd helpen en ondersteunen u hierbij graag. Kijk voor meer informatie op www.kcoz.nl.

 

 

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?