SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Menu

SVRZ & coronavirus

Bekijk hier het actuele nieuws over corona.

SVRZ werkt samen met belanghebbenden

We leveren een relevante bijdrage aan de samenwerkingsverbanden en brengen vanzelfsprekend onze expertise in. SVRZ doet dit om de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen te waarborgen en te verbeteren. In de notitie ‘Dialoog met belanghebbenden’ van SVRZ staat beschreven op welke wijze we invulling geven aan deze relatie met interne en externe belanghebbenden. In ons jaarverslag beschrijven we ieder jaar, op welke wijze we daaraan invulling hebben gegeven. Hiermee voldoen we aan de eisen die gesteld worden in de Zorgbrede Governancecode.

Stakeholders

Stakeholders waarmee we samenwerken binnen de zorg in Zeeland zijn andere zorgaanbieders op het terrein van ouderenzorg, thuiszorg, zorg aan mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, GGZ, ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen en paramedici in de eerstelijn.

Diverse relaties

Verder hebben we ook nauwe relaties met het zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten (individueel en in regionale samenwerkingsverbanden in Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen), welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties, onderwijsinstanties en regionale belangenorganisaties

SVRZ Landschap Kapelle Zeeland

Regionale samenwerkings- verbanden

De regionale samenwerkingsverbanden waarin we participeren zijn ZeeSav,  de Zeeuwse coalitie, Zeeuwse Zorgschakels, Viazorg  en Goedleven.

 • ZeeSaV
  SVRZ werkt nauw samen met de Zeeuwse verpleeghuisorganisaties. In 2019 is het Zeeuws Samenwerkingsverband Verpleeghuiszorg (ZeeSaV) opgericht, waarin de zes grootste verpleeghuiszorgorganisaties in Zeeland samenwerken (SVRZ, Allévo, WVO Zorg, Zorgstroom, ZorgSaam en Zorggroep Ter Weel).
 • Zeeuwse Coalitie
  SVRZ is partner in de Zeeuwse Coalitie. Vier Zeeuwse zorgbestuurders, Claudia Brandenburg (Adrz), René Smit (ZorgSaam), Gerco Blok (Emergis) en Angela Bras (SVRZ), hebben een grote ambitie:
  ‘de zorg in Zeeland toekomst bestendig maken’
  Samen met CZ namen zij initiatief om in Zeeland een coalitie te vormen, die een oplossing moet vinden voor de dreigende zorgkloof. Ook de Provincie, de Zeeuwse huisartsen en de Zeeuwse gemeenten zijn inmiddels aangehaakt. Zij beseffen dat voor het dichten van de zorgkloof over de grenzen van de eigen organisatie heen gekeken moet worden naar innovatieve oplossingen. Of zelfs buiten de bestaande wet- en regelgeving. Daarom denken ook NZa en VWS mee.
 • Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor goede samenhangende ketenzorg op het terrein van dementie, palliatieve zorg, CVA en niet-aangeboren hersenletsel en transmurale ouderenzorg.
 • Viazorg is een stichting die is opgericht door Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties met als hoofddoel: instroom, doorstroom en behoud van personeel in de zorg – en welzijnssector. Viazorg ondersteunt en adviseert de zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en imago.
 • Goedleven wil ervoor zorgen dat de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kan beschikken over een goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

 

SVRZ Economic Board

Economic Board Zeeland

De bestuurder van SVRZ is lid van de Economic Board Zeeland.

In dit overleg komen bedrijven, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) bij elkaar. Zij bundelen hun kennis om de economische groei van Zeeland door innovatie en samenwerking te stimuleren. Zij richten zich op sectoren en thema’s die van belang zijn voor Zeeland. Bekijk hier een filmpje waarin Angela vertelt over haar deelname aan dit overleg.

Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn

Met het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn steken zorg- en welzijnsorganisaties samen met Viazorg, onderwijsorganisaties, de overheid en partners als CZ de handen uit de mouwen om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Ook SVRZ doet mee aan dit plan.

Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd

Op landelijk niveau zijn we verbonden aan het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. Het Kenniscentrum zet zich in om de zorg en ondersteuning aan jonge mensen met dementie en hun familie te verbeteren, door ontwikkeling van zorgprogramma’s, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. www.KCdementieopjongeleeftijd.nl

Lerende netwerken

SVRZ participeert ook in lerende netwerken. Deze netwerken laten zich grofweg als volgt indelen:

 • Ketenzorg
 • Onderwijs en wetenschap
 • Doelgroepspecifieke samenwerking

Lees hier de notitie van SVRZ over lerende netwerken.

Kennisnetwerken

SVRZ is aangesloten bij drie kennisnetwerken:

 • Het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen). SVRZ participeert via het UKON in diverse relevante onderzoeken. Onderzoeken met bewezen effectiviteit worden vervolgens geïmplementeerd bij SVRZ.
 • GENERO – Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland – is een ouderenzorgnetwerk in Zuid West Nederland. GENERO legt de verbinding tussen ouderen en de zorgpraktijk. Zo ontstaat brede kennisuitwisseling en een breed veld voor innovaties in zorg en welzijn voor ouderen.
 • Tranzo: SVRZ is aangesloten bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo. De ambitie van deze Academische Werkplaats is om met kennis over de leefwereld van ouderen bij te dragen aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg.
Goedemorgen, Hoe kunnen wij u helpen?