SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

SVRZ werkt samen met belanghebbenden

We leveren een relevante bijdrage aan de samenwerkingsverbanden en brengen vanzelfsprekend onze expertise in. SVRZ doet dit om de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen te waarborgen en te verbeteren.

Invloed van belanghebbenden

In de notitie ‘Dialoog met belanghebbenden’ van SVRZ staat beschreven op welke wijze we invulling geven aan deze relatie met interne en externe belanghebbenden. In ons jaarverslag beschrijven we ieder jaar, op welke wijze we daaraan invulling hebben gegeven. Hiermee voldoen we aan de eisen die gesteld worden in de Zorgbrede Governancecode.

Stakeholders

Stakeholders waarmee we samenwerken binnen de zorg in Zeeland zijn andere zorgaanbieders op het terrein van ouderenzorg, thuiszorg, zorg aan mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, GGZ, ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen en paramedici in de eerstelijn.

Diverse relaties

Verder hebben we ook nauwe relaties met het zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten (individueel en in regionale samenwerkingsverbanden in Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen), welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties, onderwijsinstanties en regionale belangenorganisaties

Zeeuwse Zorg Coalitie

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, heeft een groot aantal partijen – waaronder SVRZ – de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Met de overtuiging: we moeten over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken voor innovatieve oplossingen. Het belang van Zeeland staat voorop! Alle betrokkenen zijn nu met de concrete acties aan de slag om samen de zorg te verbeteren.

Bekijk de website van de Zeeuwse Zorg Coalitie
Logo ActiZ

ActiZ

SVRZ is aangesloten bij ActiZ. Dit is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. De leden zijn heel divers; in omvang en dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten. Met elkaar voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden.

 

Bekijk de website van ActiZ
SVRZ Landschap Kapelle Zeeland

Regionale samenwerkings- verbanden

De regionale samenwerkingsverbanden waarin we participeren zijn Zeeuwse Verbinding,  de Zeeuwse Zorg Coalitie, Zeeuwse Zorgschakels, Viazorg  en Goedleven.

 • Zeeuwse Verbinding
  SVRZ werkt nauw samen met de Zeeuwse verpleeghuisorganisaties. In 2019 is dit Zeeuwse samenwerkingsverband opgericht, waarin de zes grootste verpleeghuiszorgorganisaties in Zeeland samenwerken (SVRZ, Allévo, WVO Zorg, Zorgstroom, ZorgSaam en Zorggroep Ter Weel).
 • Zeeuwse Zorg Coalitie
  Meer informatie over de ZZC staat hierboven.
 • Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor goede samenhangende ketenzorg op het terrein van dementie, palliatieve zorg, CVA en niet-aangeboren hersenletsel en transmurale ouderenzorg.
 • Viazorg is een stichting die is opgericht door Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties met als hoofddoel: instroom, doorstroom en behoud van personeel in de zorg – en welzijnssector. Viazorg ondersteunt en adviseert de zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en imago.
 • Goedleven wil ervoor zorgen dat de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kan beschikken over een goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

 

Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn

Met het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn steken zorg- en welzijnsorganisaties samen met Viazorg, onderwijsorganisaties, de overheid en partners als CZ de handen uit de mouwen om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Ook SVRZ doet mee aan dit plan.

Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd

Op landelijk niveau zijn we verbonden aan het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. Het Kenniscentrum zet zich in om de zorg en ondersteuning aan jonge mensen met dementie en hun familie te verbeteren, door ontwikkeling van zorgprogramma’s, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. www.KCdementieopjongeleeftijd.nl

Lerende netwerken

SVRZ participeert ook in lerende netwerken. Deze netwerken laten zich grofweg als volgt indelen:

 • Ketenzorg
 • Onderwijs en wetenschap
 • Doelgroepspecifieke samenwerking

Lees hier de notitie van SVRZ over lerende netwerken.

Kennisnetwerken

SVRZ maakt deel uit van drie universitaire kennisnetwerken. Via deze kennisnetwerken neemt  SVRZ deel aan diverse onderzoeken. Zo leggen we een relatie tussen onderzoek en praktijk. Evidence-based resultaten uit deze onderzoeken gebruiken we vervolgens om de zorg aan cliënten te verbeteren:

UKON
Het Universitaire Ouderenzorgnetwerk Nijmegen (UKON). Dit is een samenwerkingsverband tussen 15 organisaties voor verpleeghuiszorg en de afdeling Verpleeghuisgeneeskunde van het Radboud UMC.

Tranzo
De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University). Dit is een samenwerking tussen Tranzo, 10 ouderenorganisaties en CZ Zorgkantoor.

AWOZ
De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ). Dit is een structureel samenwerkingsverband tussen Zeeuwse organisaties die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en dienstverlening voor ouderen, ongeacht hun woonplek. Er wordt samengewerkt binnen onderzoeken en projecten voor kennisontwikkeling en implementatie.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?