SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu

SVRZ & coronavirus
Bekijk hier het actuele nieuws over corona.
Voordat u op bezoek komt bij SVRZ kunt u deze gezondheidscheck doen.

SVRZ werkt samen met belanghebbenden

We leveren een relevante bijdrage aan de samenwerkingsverbanden en brengen vanzelfsprekend onze expertise in. SVRZ doet dit om de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen te waarborgen en te verbeteren. In de notitie ‘Dialoog met belanghebbenden’ van SVRZ staat beschreven op welke wijze we invulling geven aan deze relatie met interne en externe belanghebbenden. In ons jaarverslag beschrijven we ieder jaar, op welke wijze we daaraan invulling hebben gegeven. Hiermee voldoen we aan de eisen die gesteld worden in de Zorgbrede Governancecode.

Stakeholders

Stakeholders waarmee we samenwerken binnen de zorg in Zeeland zijn andere zorgaanbieders op het terrein van ouderenzorg, thuiszorg, zorg aan mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, GGZ, ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen en paramedici in de eerstelijn.

Diverse relaties

Verder hebben we ook nauwe relaties met het zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten (individueel en in regionale samenwerkingsverbanden in Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen), welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties, onderwijsinstanties en regionale belangenorganisaties

Logo ActiZ

ActiZ

SVRZ is aangesloten bij ActiZ. Dit is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. De leden zijn heel divers; in omvang en dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten. Met elkaar voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden.

 

Bekijk de website van ActiZ
SVRZ Landschap Kapelle Zeeland

Regionale samenwerkings- verbanden

De regionale samenwerkingsverbanden waarin we participeren zijn ZeeSav,  de Zeeuwse coalitie, Zeeuwse Zorgschakels, Viazorg  en Goedleven.

 • ZeeSaV
  SVRZ werkt nauw samen met de Zeeuwse verpleeghuisorganisaties. In 2019 is het Zeeuws Samenwerkingsverband Verpleeghuiszorg (ZeeSaV) opgericht, waarin de zes grootste verpleeghuiszorgorganisaties in Zeeland samenwerken (SVRZ, Allévo, WVO Zorg, Zorgstroom, ZorgSaam en Zorggroep Ter Weel).
 • Zeeuwse Zorg Coalitie
  De Zeeuwse Zorg Coalitie is een samenwerkingsverband dat een jaar geleden is opgericht door de bestuurders van de Zeeuwse zorgorganisaties Adrz, Emergis, SVRZ, ZorgSaam en zorgverzekeraar CZ. Wat hen bij elkaar bracht, was het gedeelde urgentiebesef: er moet nu iets gebeuren en dat kunnen we niet alleen. Vergrijzing en ontgroening zorgen onder andere voor personeelstekorten, een toename van het aantal kwetsbare ouderen en lange aanrijtijden voor acute zorg. De ambitie is hoog: de zorg in Zeeland toekomstbestendig maken en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen behouden en het vestigingsklimaat vergroten. Inmiddels zijn meerdere partijen, zoals de Provincie Zeeland, Zeeuwse huisartsen, de GGD en Zeeuwse gemeenten, aangesloten bij de coalitie. De betrokkenheid bij de Zeeuwse Zorg Coalitie overstijgt inmiddels de regio, want ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doen mee.
  Lees hier meer over de Zeeuwse Zorg Coalitie en de oplossingsrichtingen.
 • Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor goede samenhangende ketenzorg op het terrein van dementie, palliatieve zorg, CVA en niet-aangeboren hersenletsel en transmurale ouderenzorg.
 • Viazorg is een stichting die is opgericht door Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties met als hoofddoel: instroom, doorstroom en behoud van personeel in de zorg – en welzijnssector. Viazorg ondersteunt en adviseert de zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en imago.
 • Goedleven wil ervoor zorgen dat de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kan beschikken over een goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

 

SVRZ Economic Board

Economic Board Zeeland

De bestuurder van SVRZ is lid van de Economic Board Zeeland.

In dit overleg komen bedrijven, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) bij elkaar. Zij bundelen hun kennis om de economische groei van Zeeland door innovatie en samenwerking te stimuleren. Zij richten zich op sectoren en thema’s die van belang zijn voor Zeeland. Bekijk hier een filmpje waarin Angela vertelt over haar deelname aan dit overleg.

Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn

Met het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn steken zorg- en welzijnsorganisaties samen met Viazorg, onderwijsorganisaties, de overheid en partners als CZ de handen uit de mouwen om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Ook SVRZ doet mee aan dit plan.

Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd

Op landelijk niveau zijn we verbonden aan het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. Het Kenniscentrum zet zich in om de zorg en ondersteuning aan jonge mensen met dementie en hun familie te verbeteren, door ontwikkeling van zorgprogramma’s, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. www.KCdementieopjongeleeftijd.nl

Lerende netwerken

SVRZ participeert ook in lerende netwerken. Deze netwerken laten zich grofweg als volgt indelen:

 • Ketenzorg
 • Onderwijs en wetenschap
 • Doelgroepspecifieke samenwerking

Lees hier de notitie van SVRZ over lerende netwerken.

Kennisnetwerken

SVRZ is aangesloten bij drie kennisnetwerken:

 • Het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen). SVRZ participeert via het UKON in diverse relevante onderzoeken. Onderzoeken met bewezen effectiviteit worden vervolgens geïmplementeerd bij SVRZ.
 • GENERO – Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland – is een ouderenzorgnetwerk in Zuid West Nederland. GENERO legt de verbinding tussen ouderen en de zorgpraktijk. Zo ontstaat brede kennisuitwisseling en een breed veld voor innovaties in zorg en welzijn voor ouderen.
 • Tranzo: SVRZ is aangesloten bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo. De ambitie van deze Academische Werkplaats is om met kennis over de leefwereld van ouderen bij te dragen aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg.
Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?