Samenwerkingspartners

SVRZ werkt samen met een groot aantal samenwerkingspartners. We zijn continu alert op de omgeving en de verbinding hiermee. We leveren een relevante bijdrage aan de samenwerkingsverbanden en brengen vanzelfsprekend onze expertise in. SVRZ doet dit om de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen te waarborgen en te verbeteren. In de notitie ‘Dialoog met belanghebbenden’ van SVRZ staat beschreven op welke wijze we invulling geven aan deze relatie met interne en externe belanghebbenden. In ons jaarverslag beschrijven we ieder jaar, op welke wijze we daaraan invulling hebben gegeven. Hiermee voldoen we aan de eisen die gesteld worden in de Zorgbrede Governancecode.

Stakeholders

Stakeholders waarmee we samenwerken binnen de zorg in Zeeland zijn andere zorgaanbieders op het terrein van ouderenzorg, thuiszorg, zorg aan mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, GGZ, ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen en paramedici in de eerstelijn.

Diverse relaties

Verder hebben we ook nauwe relaties met het zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten (individueel en in regionale samenwerkingsverbanden in Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen), welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties, onderwijsinstanties en regionale belangenorganisaties.

Regionale samenwerkingsverbanden

De regionale samenwerkingsverbanden waarin we participeren zijn Zeeuwse Zorgschakels en Goedleven.

  • Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor goede samenhangende ketenzorg op het terrein van dementie, palliatieve zorg, CVA en niet-aangeboren hersenletsel en transmurale ouderenzorg.
  • Goedleven wil ervoor zorgen dat de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kan beschikken over een goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd

Op landelijk niveau zijn we verbonden aan het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. Het Kenniscentrum zet zich in om de zorg en ondersteuning aan jonge mensen met dementie en hun familie te verbeteren, door ontwikkeling van zorgprogramma’s, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling.
www.KCdementieopjongeleeftijd.nl

Lerende netwerken

SVRZ participeert ook in lerende netwerken. Deze netwerken laten zich grofweg als volgt indelen:

  • Ketenzorg
  • Onderwijs en wetenschap
  • Doelgroepspecifieke samenwerking

Lees hier de notitie van SVRZ over lerende netwerken.

 

Kennisnetwerken

SVRZ is aangesloten bij twee kennisnetwerken:

  • Het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen). SVRZ participeert via het UKON in diverse relevante onderzoeken. Onderzoeken met bewezen effectiviteit worden vervolgens geïmplementeerd bij SVRZ.
  • GENERO - Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland - is een ouderenzorgnetwerk in Zuid West Nederland. GENERO legt de verbinding tussen ouderen en de zorgpraktijk. Zo ontstaat brede kennisuitwisseling en een breed veld voor innovaties in zorg en welzijn voor ouderen.

 

Suggesties?