SVRZ SVRZ Menu
SVRZ
Zoek Menu
8 .1
De cliënten somatiek / dementie geven SVRZ dit mooie rapportcijfer.

SVRZ is in 2023 18 keer gewaardeerd en heeft een gemiddeld cijfer van 8,1.

Advanced Care Planning (ACP)

De indicator ACP gaat over afspraken rondom het levenseinde. Het percentage geeft aan bij hoeveel bewoners deze afspraken zijn vastgelegd in het zorgdossier. Het streven is om dit bij elke bewoner vast te leggen, het percentage moet zo hoog mogelijk zijn.

Onvrijwillige zorg

Deze indicator gaat over de inzet van onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg wordt alleen ingezet om de veiligheid van onze bewoners en medewerkers te waarborgen. De visie van SVRZ is het geven van maximale vrijheid en terughoudend omgaan met toepassen van onvrijwillige zorg. Hiermee willen we alle bewoners maximale vrijheid geven, tenzij er gegronde redenen zijn om te kaderen. Het percentage laat het aantal cliënten die bij SVRZ verblijven die onvrijwillige zorg hebben gekregen volgens de Wzd. Het streven is om dit percentage zo laag mogelijk te houden, waarbij de veiligheid wel gewaarborgd blijft.

Decubitus

Decubitus is een beschadiging van de huid die ontstaat door aanhoudende druk op de huid. Decubitus wordt ook wel doorligwonden genoemd. Het streven is om dit percentage zo laag mogelijk te houden door middel van preventie. Bij preventie kan men denken aan speciale matrassen en regelmatige lig of zit wisselingen waardoor de druk op de huid afneemt. Dit percentage laat het aantal cliënten met decubitus van categorie 2, 3 en 4.

Eten & Drinken

De indicator aandacht voor eten en drinken meet of in het dossier van onze bewoners, in de voorliggende 6 maanden, specifieke afspraken met betrekking tot eten en drinken zijn vastgelegd.

Medicatiefouten

Het resultaat van de indicator bespreken van medicatiefouten is een percentage van de afdelingen waar medicatiefouten ten minste een keer per kwartaal worden besproken met medewerkers.

Goedemorgen, hoe kunnen wij u helpen?