Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord en de adviseur van de Raad van Bestuur. Bekijk hier het reglement inclusief het profiel voor een lid van de raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • De heer ir. E.L. de Graaf
  De heer ir. E.L. de Graaf Voorzitter Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  "Voor mij is het werk in de Raad van Toezicht van de SVRZ een uitdaging die nieuwe energie geeft. Ik ben werkzaam geweest in het bedrijfsleven in verschillende functies. De ervaring die ik daar heb opgedaan met het leiden van grote, vernieuwende organisaties, met kwaliteitsbeheer, en ook met het integreren van fusies, kan ik goed gebruiken in mijn advies - en toezichtrol als lid van de Raad van Toezicht. Ik ben indertijd benoemd op voordracht van de gezamenlijke cliëntenraden en wil me dan ook in het bijzonder inzetten voor de kwaliteit van de zorg. Bijzondere interesse heb ik in hoe de individuele zorg en het kleinschalig wonen zich verder kan ontwikkelen in deze tijden van groeiend aanbod en hogere eisen, die aan de individuele zelfstandigheid en kwaliteit van leven worden gesteld."

   

 • De heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars
  De heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  “De zorg voor onze medemensen in Zeeland, wordt steeds meer van belang: het aantal zorgvragenden neemt niet alleen toe, doch ook de gevraagde zorg wordt in toenemende mate op individuele wensen, toegespitst. Ik wil graag een bijdrage leveren, om via verbeterprocessen op strategisch niveau, deze ontwikkelingen verder in de praktijk te brengen. Vanzelfsprekend zijn daarbij goede contacten met het openbaar bestuur en politiek, van belang.”

 • De heer. G. van der Peijl
  De heer. G. van der Peijl Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  "Na vele tientallen jaren werkzaam geweest te zijn in het bedrijfsleven, wil ik graag proberen, om met de opgedane kennis en ervaring, een bijdrage te leveren aan SVRZ. Te meer nu men van overheidswege een 'zekere marktwerking' wil introduceren. Als men hier onder verstaat 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'  ter optimalisering van de zorg, dan kan ik daar zeker achter staan, maar de valkuilen van de markt zullen ongetwijfeld ook op de weg van SVRZ komen. Ik hoop dat ik zal kunnen helpen om ze te vermijden. Op voordracht van de cliëntenraad ben ik benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Inmiddels heeft de inzet van velen diepe indruk op mij gemaakt."

 • De heer J. de Waard
  De heer J. de Waard Vicevoorzitter Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  "Allemaal hopen wij gezond te blijven en gezond oud te worden. En als daar onverhoopt niet helemaal aan wordt voldaan of je leeftijd brengt met zich mee dat verzorging elders nodig is, vertrouw je erop dat dit op een goede manier geregeld is. Dat je de zekerheid hebt van een goede en hartelijke verzorging met respect voor het leven dat je geleid hebt.

  Als lid van de Raad van Toezicht wil ik graag proberen een klein steentje bij te dragen aan de continuïteit van SVRZ. Natuurlijk hebben de financiële kant en de vastgoed zaken mijn bijzondere belangstelling. Niet voor niets heb ik een loopbaan van 41 jaar in het bankwezen achter de rug. Maar ook op andere terreinen hoop ik dat mijn brede bestuurlijke ervaring van nut kan zijn. Anderzijds krijg je er ook nieuwe ervaringen en kennis voor terug. Daardoor heb ik veel meer begrip gekregen voor het mooie en goede werk dat binnen al onze locaties wordt verricht. En daar wil ik mij dan ook graag voor inzetten!"

 • De heer J. van der Hart
  De heer J. van der Hart Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  Nederland vergrijst! Gemiddeld genomen worden we allemaal ouder. Dit betekent meer en langer behoefte aan oudedagsvoorzieningen. Veranderend Rijksbeleid, voornamelijk ingegeven door noodzakelijke bezuinigingen op de Rijksbegroting, loopt niet parallel  met genoemde toenemende behoefte aan oudedagsvoorzieningen.  De periode dat ik mag participeren in de Raad van Toezicht heeft mij geleerd dat de organisatie van SVRZ daarop alert en adequaat inspeelt.

  Het is mijn intentie om als lid van de Raad van Toezicht mijn steentje bij te dragen in het belang van een gezonde SVRZ-organisatie, hetgeen een basis geeft voor een optimale verzorging van onze ouderen. Mijn jarenlange praktijkervaring op het snijvlak van publiek-privaat en de vele contacten met alle bestuurslagen komen daarbij zeker van pas.

 • De heer drs. P.F. de Doelder
  De heer drs. P.F. de Doelder Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  De heer de Doelder is per 1 oktober 2011 lid van de Raad van Toezicht.

  "Na mijn studie in Rotterdam zijn mijn vrouw en ik terug gekomen naar de Zeeuwse roots om als arts in het toenmalige Gasthuis in Middelburg te gaan werken. 30 jaar geleden namen mijn vrouw en ik de praktijk van collega v.d. Rijst over in Middelburg. Ik was aangenaam verrast toen mij de gelegenheid werd geboden om te solliciteren naar een functie als lid van de RvT van SVRZ. Waarom aangenaam? U zult begrijpen dat SVRZ voor mij geen vreemd begrip is gezien mijn Zeeuwse achtergrond, en het werken binnen de Zeeuwse gezondheidszorg. Van enige afstand heb ik met genoegen kunnen volgen hoe SVRZ haar opvattingen over  de zorg aan chronisch zieken heeft gewijzigd en heeft waargemaakt. De omslag van 'grote instituties' naar 'kleine wooneenheden' dicht bij de mensen vind ik een prachtige ontwikkeling, vooral gezien omdat hier gevoel voor waardigheid en respect voor de mensen uit spreekt. De eerste maanden van mijn lidmaatschap heb ik verder kunnen vaststellen dat dit beleid goed verankerd is in de 'platte' organisatie die SVRZ is.  Ik hoop met de bescheiden hoeveelheid kennis en ervaring een waardevolle bijdrage in de Raad van Toezicht te kunnen leveren. SVRZ ga zo voort."

 • Mevrouw G.J.M. Ruijs
  Mevrouw G.J.M. Ruijs Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

   "In ons land spelen in het systeem van crisisbeheersing zorginstellingen een wezenlijke rol. Zorginstellingen zijn kwetsbaar en kunnen met allerlei (crisis)situaties te maken krijgen. Ik hou mij als directeur en commandant brandweer van de Veiligheidsregio dan ook bezig met welzijn en veiligheid. Samenwerken, verbinding zoeken en de mens centraal stellen, spelen hierin een grote en belangrijke rol. Ik wil heel graag de zorg, voor mij een nieuwe wereld, verder leren kennen en hoop met mijn kennis van welzijn en veiligheid een verbindende bijdrage te kunnen leveren bij SVRZ en daarmee ook aan de maatschappij."

 • De heer A.E.M. Van Leeuwen Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  Per 1 augustus 2017 is de fusie tussen SOKA en SVRZ een feit. En daardoor ben ik nu lid van de Raad van Toezicht van SVRZ geworden. SVRZ zorgt in Zeeland en dus ook in Zeeuws Vlaanderen. Passende zorg direct in de buurt door betrokken medewerkers met hart voor cliënten en direct betrokkenen zoals familie, vrienden en mantelzorgers. Met veel plezier en vertrouwen zien we de verdere integratie van SOKA binnen SVRZ plaatsvinden en op die wijze borging van verpleeghuiszorg in de Kanaalzone.

   

  Optimale zorg voor onze kwetsbare ouderen dat is de uitdaging waar we iedere dag opnieuw voor gaan en staan. Zorgorganisaties werken in een dynamische omgeving met steeds nieuwe beleidswijzigingen en de al veel besproken bezuinigingen die worden toegepast. Toezichthouder zijn is dan ook een vak te noemen, inzetten van je professionele kennis en vaardigheden om als zorgorganisatie te kunnen blijven voldoen waar we voor staan.

  De rol van toezichthouder kent een groeiende verantwoordelijkheid en toenemende belangstelling van buitenaf maakt het functioneren steeds zichtbaarder.

   

  Mijn bijdrage als toezichthouder de komende periode zal zich vooral richten op de verdere uitvoering van de transitie in de zorg en vanuit mijn financiële achtergrond op (meerjaren)begroting, jaarrekening, treasury en risicomanagement.

   

  Samen bouwen aan de kernwaarden van SVRZ, ieder vanuit zijn/haar eigen rol.

  .

 • De heer E.N. Lauret Lid Raad van Toezicht

  Toon motivatie

  De heer Lauret is per 1 augustus 2017 toegetreden tot de Raad van Toezicht van SVRZ. Zijn motivatie en foto volgen binnenkort.

Suggesties?