ANBI gegevens

SVRZ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire naam:  
Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ)


RSIN:                                        
002917580 

De stichting heeft ten doel:

  1. Voorzien in de behoeften aan opvang, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en welzijn –alles in de ruimste zin- aan personen, die enigerlei vorm van hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg of andere vorm van zorg behoeven.
  2. Het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling sub 1.
  3. Het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagd aan de doelstelling zoals verwoord onder sub 1.
  4. De stichting beoogt niet het behalen van winst

Beleidsplannen: 
Strategienota Tijd voor de cliënt 2015-2020

Kwaliteitsplan 2019


Beloningsbeleid:

De beloning van het in dienst zijnde personeel is conform de cao VVT. Voor de beloning van de bestuurder wordt de salarisregeling BBZ gehanteerd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding, welke jaarlijks geïndexeerd wordt conform de loonstijging cao V&V.

 

Meer informatie over ANBI

Suggesties?
SVRZ & coronavirus

Wilt u de meest actuele informatie rondom het coronavirus? Kijk dan bij het nieuws! coronanieuws